LOKALIZACJA

Lokaliza­cja


Cen­trum „Przędzal­nia” usy­tuowane jest w mieś­cie Bielsko-​Biała w wojew­ództwie śląskim. To 170-​cio tysięczne miasto jest ważnym ośrod­kiem handlowo-​usługowym w połud­niowej Polsce. Zna­j­duje się tu ponad 25 tys. pod­miotów gospo­dar­czych, od dzi­ałal­ności jed­noosobowych, drob­nych przed­siębiorstw po liczne sklepy, galerie hand­lowe i zakłady prze­mysłowe, co sprawia, że Bielsko-​Biała zal­icza się do czołówki najlepiej rozwinię­tych gospo­dar­czo miast Pol­ski i jest atrak­cyjnym rynkiem dla biz­nesu. Firmy, które zde­cy­dują się na wyna­jem powierzchni w Przędzalni docenią te walory i sko­rzys­tają na cią­gle rozwi­ja­ją­cym się okolicznym rynku. Plan zagospodarowania powierzchni wokół budynku Przędzalni w Bielsku Białej
Budynek Przędzalni mieści się w ścisłym cen­trum miasta Bielska-​Białej u zbiegu ulic Par­tyzan­tów i Pow­stańców Śląs­kich. To znakomita lokaliza­cja, która umożli­wia szy­bkie i wygodne dotar­cie na miejsce z różnych części miasta wraz z zapewnie­niem wystar­cza­jącej ilości miejsc parkingowych.

Propozy­cje transportu:

Trans­port drogowy:

  • Droga ekspre­sowa S1
  • Droga ekspre­sowa S69
  • Dojaz­dowa droga kra­jowa nr 1, nr 52, nr 69

Trans­port lotniczy:

  • Lot­nisko między­nar­o­dowe Kraków – Bal­ice – odległość: 110 km
  • Lot­nisko między­nar­o­dowe Katow­ice – Pyr­zow­ice – odległość: 95 km
  • Lot­nisko między­nar­o­dowe Ostrawa – Mosznów – odległość: 83 km
  • Cywilne lot­nisko sportowe w Alek­sandrow­icach – odległość: 3 km
  • Lądowisko Kaniów – odległość: 17 km

Trans­port kolejowy:

  • Bielsko-​Biała Dworzec Główny – odległość 2 km
Profil Facebook