DLA NAJEMCÓW

Dla najem­ców

„Przędzal­nia” to prestiżowa inwest­y­cja biurowo-​usługowa w cen­trum Bielska-​Białej, stanow­iąca atrak­cyjną ofertę na lokalnym rynku nieruchomości.

Infor­ma­cji o ofer­cie najmu powierzchni biurowej i hand­lowo– usłu­gowej udziela
Jakub Pisko­rek , tel. +48 606 889 045

Este­ty­czny wygląd budynku jest efek­tem żmud­nej pracy przy odrestau­rowa­niu ory­gi­nal­nych murów starej fab­ryki sukna Karla Graub­n­era z 1875 r.. Inwestor firma Tra­bot Sp. z o.o. dołożyła wszel­kich starań, aby odzyskać blask murów dawnej fab­ryki, ale także nadać obiek­towi nowoczes­nego i funkcjon­al­nego charak­teru przy spełnie­niu wszel­kich norm właś­ci­wych dla obiek­tów użyteczności publicznej.

Profil Facebook