Nowa reprezentacyjna klatka schodowa.

7 lat temu
Klatka schodowa w budynku Przędzalnia w Bielsku Białej 3

W tym tygod­niu do użytku najem­ców została odd­ana klatka schodowa w budynku „Przędzalni”.

Na uwagę zasługuje pro­jekt, łączący odsłonięte stare ceglane mury z wysok­iej jakości tynkami, sztuka­terią oraz gran­i­towym wykończe­niem schodów i kory­tarzy. Staral­iśmy się, aby to miejsce odd­awało charak­ter całego budynku, z widocznym pięknem XIX– wiecznej fab­rycznej architek­tury, z prze­stron­nymi schodami, sklepi­eni­ami łukowymi i wysokimi oknami w nowej atrak­cyjnej aranżacji. Cegła została odrestau­rowana i zaim­preg­nowana, sufity poma­lowano na szarobłęk­itny kolor, nanie­siono tynki akry­lowe z grubą struk­turą, a okna zwieńc­zono kami­en­nymi para­petami. Pro­jekt oświ­etle­nia z kolei zakładał oświ­etle­nie główne – w postaci wyso­kich kutych lamp z bursz­tynowymi szk­lanymi kloszami zwisają­cymi z sufitów pięter i półpięter oraz umo­cow­anych na bocznych ścianach schodów, a także oświ­etle­nie deko­ra­cyjne – w postaci punk­tów przyschodowych i oświ­etle­nia ledowego przy sufi­cie pod­wieszanym. Dla ułatwienia porusza­nia się po schodach zamon­towano nowe met­alowe poręcze z deko­ra­cyjnymi zakończeni­ami. Alter­natywą dla przemieszcza­nia się między kondy­gnac­jami jest nowa winda osobowa utrzy­mana w kolorystyce naw­iązu­jącej do logo­typu „Przędzalni” z pomarańc­zową i grana­tową obu­dową. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjon­al­ność tej części budynku spotka się z Państwa uznaniem i przy­czyni się do kom­for­towego pobytu w naszym obiekcie.

Jesteś zain­tere­sowany najmem skon­tak­tuj się z nami!

Pro­jekt klatki schodowej wykon­ała mgr sztuki Agnieszka Pisko­rek (Pra­cow­nia Artysty­czna Art Zone – Bielsko-​Biała). Poręcze i lampy wg pro­jektu wykonał Zakład Ślusarski Zbig­niewa Piętki („Brami”- Bielsko-​Biała).

Profil Facebook