Lokal do wynajecia w przyziemiu – 300 m2.

7 lat temu
Powierzchnia lokalu do wynajęcia na poziomie 0.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofertą wyna­jmu lokalu usy­tuowanego w przyziemiu w naszym pofab­rycznym budynku „Przędzalni” w Bielsku-​Białej,

gdzie udostęp­ni­amy atrak­cyjną powierzch­nię 300 m2 do adap­tacji pod swoją dzi­ałal­ność. Na części ścian jest odkryty ory­gi­nal­nie zachowany kamień a strop podtrzymy­wany jest przez stalowe filary. Lokal posi­ada osobne wejś­cie od strony parkingu. Jest również możli­wość połączenia lokalu z wewnętrzną klatką schodową budynku. Zna­j­dują się tu również niezbędne insta­lacje prą­dowe i wodno-​kanalizacyjne.

Zain­tere­sowanych wyna­jmem zapraszamy do kon­taktu pod nr tel. 606 889 045 /​Jakub Piskorek.

Powierzchnia do adaptacji na wynajem przędzalnia bielskoLokal do wynajecia w przyziemiu przędzalni bielsko białaWEJSCIE DO LOKALUściana z oknami w lokalu do wynajęcia przyziemie Przędzalni

Profil Facebook